Dret de supressió

L'exercici d'aquest dret, descrit a l’article 20 de la LQPD, suposa que podràs sol·licitar al responsable la supressió de les teves dades de caràcter personal quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

·       Les teves dades personals ja no són necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera

·       El tractament de les teves dades personals s'ha basat en el consentiment que vas prestar a la persona responsable, i retires el mateix, sempre que el citat tractament no es basi en una altra causa que ho legitimi

·       T'has oposat al tractament de les teves dades personals en exercitar el dret d'oposició en les següents circumstàncies:

·       El tractament de la persona responsable es fonamentava en l'interès legítim o en el compliment d'una missió d'interès públic, i no han prevalgut altres motius per a legitimar el tractament de les teves dades

·       Les teves dades personals són objecte de màrqueting directe, incloent l'elaboració perfilis relacionada amb el citat màrqueting

·       Les teves dades personals han estat tractats il·lícitament

·       Les teves dades personals han de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal

·       Les dades són de menors i el tractament està relacionat amb els serveis de la societat de la informació.

A més, tant l’RGPD com la LQPD, en regular aquest dret el connecten d'una certa forma amb el denominat “dret a l'oblit”, de manera que aquest dret de supressió s'ampliï de tal forma que la persona responsable del tractament que hagi fet públiques dades personals estigui obligat a indicar als responsables del tractament que estiguin tractant tals dades personals que suprimeixin tot enllaç a ells, o les còpies o rèpliques de tals dades.

No obstant això, aquest dret no és il·limitat, de tal forma que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l'exercici de la llibertat d'expressió i informació, per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a la persona responsable, per raons d'interès públic, en l'àmbit de la salut pública, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

.Pots descarregar el formulari per exercir-ho aquí.

Comentari

El dret a la supressió, conegut també com a "dret a l'oblit", es considera una de les novetats particulars introduïdes pel Reglament General de Protecció de Dades de la UE (en el successiu, l’RGPD) al maig de 2018 i per la LQPD al maig de 2022. Més concretament, es tracta d'una elaboració més del dret d'esborrament contingut als articles 12, lletres b), 12 c) i 14, lletra a) de la Directiva de protecció de dades 95/46/CE[1] a la qual s’adequava l’anterior LQPD d’Andorra. El seu desenvolupament és un clar exemple de la modernització de les normes europees de protecció de dades per tal d'estar al dia dels temps. El seu protagonisme afegit en la nostra Llei reconeix la seva importància creixent en la societat actual, en la qual les dades personals es generen, es fan públiques i es comparteixen a gran escala, com a instrument perquè l'interessat mantingui un cert control sobre les dades personals. dades.

Tot i que el dret a la supressió és un dret de protecció de dades ben establert, el "dret a sol·licitar la retirada dels cercadors d’Internet" (que típicament s’entent per “dret a l’oblit”) ha demostrat ser més controvertit a causa de la llibertat d'expressió i les preocupacions generals dels drets humans entre molts grups de la societat civil.

Última actualització:171 de maig de 2022