Dret a la portabilitat de les dades

La finalitat d'aquest nou dret, descrit a l’article 23 de la LQPD, és reforçar encara més el control de les teves dades personals, de manera que quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, rebis les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puguis transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte.

No obstant això, aquest dret, per la seva pròpia naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

Pots descarregar el formulari per exercir-ho aquí.

Comentari

La finalitat del dret a la portabilitat de les dades és donar als interessats un major control sobre les seves dades personals atorgant-los un determinat tipus de "titularitat". L'objectiu dels reguladors ha sigut augmentar la competència al mercat permetent la lliure circulació de dades entre proveïdors. La portabilitat de dades és especialment rellevant en els casos en què un responsable del tractament ofereix un nivell de protecció de dades personals més alt que un altre dins del mateix sector industrial o entre sectors.

El dret a la portabilitat de les dades complementa el dret d'accés (article 18 de la LQPD) facultant els interessats a rebre una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús habitual i llegible per màquina. Aleshores poden decidir què volen fer amb aquestes dades i emmagatzemar-les al seu ordinador, enviar-les a un altre controlador o enviar-les a un tercer. Els destinataris d'aquestes dades no es limiten als proveïdors que ofereixen serveis similars o comparables, ja que el dret a la portabilitat es pot exercir amb qualsevol responsable del tractament que triï dins de les condicions que s'especifiquen a continuació.

 

Última actualització: 17 de maig de 2022