Dret a no ser objecte de decisions automatitzades

Aquest dret, descrit a l’article 25 de la LQPD, pretén garantir que no siguis objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre tu o t'afecti significativament de manera similar.

 

Sobre aquesta elaboració de perfils, es tracta de qualsevol forma de tractament de les teves dades personals que avaluï aspectes personals, en particular analitzar o predir aspectes relacionats amb el teu rendiment en el treball, situació econòmica, salut, les preferències o interessos personals, fiabilitat o el comportament.

 

No obstant això, aquest dret no serà aplicable quan:

·       Sigui necessari per a la celebració o execució d'un contracte entre tu i el responsable

·       El tractament de les teves dades es fonamenti en el teu consentiment prestat prèviament

·       Estigui autoritzat pel Dret de la Unió o dels Estats membres i s'estableixin mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i interessos legítims de l'interessat.

 

En aquests dos primers suposats, el responsable ha de garantir el teu dret a obtenir la intervenció humana, expressar el teu punt de vista i impugnar la decisió.

 

Al seu torn, aquestes excepcions no s'aplicaran sobre les categories especials de dades (art.9.1), tret que s'apliqui l'article 9.2.lletra a) o g) i s'hagin pres les mesures adequades citades en el paràgraf anterior.

Pots descarregar el formulari per exercir-ho aquí.

Comentari

L'article 25 de la LQPD (igual que el 22 de l’RGPD) té les seves arrels als articles 12a i 15 de la Directiva de protecció de dades 95/46/CE a la qual estava adequada la nostra antiga LQPD (del 2003). Una de les principals diferències és que la nova LQPD té un àmbit d'aplicació més ampli, ja que s'aplica al "tractament automatitzat, inclosa la creació de perfils", en tant que la directiva del 95 només s'aplicava si hi havia una forma d'elaboració de perfils.

 

Última actualització: 17 de maig de 2022